زنان بوی ترس را حس ميکنند   

زنان به طور ناخودآگاه بوي ترس را حس مي‌کنند و اين حس بر عملکرد مغزي آنها تاثيرگذار است.

دانشمندان دانشگاه Rice در تحقيق خود ترشحات عرق بدن 7 داوطلب (4 مرد و 3 زن) را که مشغول تماشاي فيلم‌هاي وحشتناک بودند، جمع‌آوري کردند. همچنين عرق بدن اين افراد پس از تماشاي فيلم‌هايي با مفاهيم خنثي احساسي جمع آوري شد.

در مرحله بعدي تحقيق، 68 زن در حالي که پارچه‌هاي حاوي عرق بدن اين افراد را بو مي کردند، لغاتي را ادا مي‌کردند.

در اين تحقيق زنان مورد آزمايش به 3 گروه تقسيم شدند. گروه اول عرق بدن افرادي را بو کردند که فيلم‌هاي ترسناک تماشا کرده بودند. گروه دوم عرق بدن افرادي را که فيلم‌هاي خنثي تماشا کرده بودند، بو کردند و گروه سوم پارچه‌هاي بدون ترشحات عرق بدن را بو کردند.

زنان گروه اول در مقايسه با دو گروه ديگر از دقت بالاتري به هنگام اداي واژه‌هاي معني‌دار مرتبط با بو برخوردار بودند. اين در حالي بود که تفاوتي در سرعت و دقت بيان واژه‌هاي غير مرتبط مشاهده نشد.

به گفته «دنيز چن» يکي از استادياران روان شناس دانشگاه Rice و سرپرست تحقيق فوق، بوي حاصل از ترس، تاثير تکميل کننده‌اي بر عملکرد مغزي زنان مي‌گذارد. اين بو ممکن است افراد را محتاط بار آورده و باعث شود تا آنها در تشخيص اطلاعات معني‌دار بهتر عمل کنند.

يافته‌هاي اين تحقيق در نشريه Chemical Senses به چاپ رسيده است
.

--------------------------------------------------------------------------------

مأخذ :سرويس خبری بازتاب