خدايا مدتي است  که با تو سخن نگفته ام خيلي دلم براي درد دل کردن با تو تنگ شده ، اف بر اين دنيا که آنقدر متعلقاتش انسان را غافل مي کند که وقتي به خود مي آيي مي بيني که دريغ و افسوس عمري به غفلت گذشت.

اما جانها به فداي مولايم حسين که هميشه باعث و باني آشتي کردن با خداست باز بوي عرفه حسين و بوي محرم به مشام ميرسد گريه هاي عرفه حسين دل آدم را خدايي مي کند گويي حسين آمده تا ما فقرا را به گونه اي ديگر به عرفات ببرد .

آه سعي بين صفا و مروه رفتن به مقام ابراهيم ، رمي جمرات و قرباني در منا .

تمام اميدم در اين است که خدا توفيقي دهد تا عاشقانه در حرمش دعاي عرفه را زمزمه کنم .خدا مي داند که چه لذتها در اين دعا نهفته است . چرا که در اين دعا حضرتش مي فرمايد : « عميت عينٌ لاتراک عليها رقيباً » کور است چشمي که تورا بر خود ناظر و نگاهبان نبيند .

خدايا : به حق حسين زهرا چشمي عطا کن تا هميشه و در همه حال تورا بر خود ناظر ببينيم . 

این هم قسمتی از دعای عرفه با صدای حاج سعید حدادیان (التماس دعا)