با سلام ‌؛ طبق قولی که داده بودم این هم پست دوم از معیارهای دوستی .

رسیدن اربعین حسینی را تسلیت میگم

11 - همنشينى با دوست عاقل، روح را زنده می ‏كند .

12 - هركه دوستيش با تو در راه خدا نيست از او بترس، زيرا كه دوستيش پست و همنشينى با وى زشت است .

13 - دوستى دنيا زدگان به كمترين چيزى كه پيدا شود و پيش آيد از بين می ‏رود .

14 - آنان كه براى يارى خدا با هم برادرى می ‏كنند دوستى شان براى پايدارى سبب آن دوستى، پاينده و پايدار است .

15 - دوستى دين داران با يكديگر ديرقطع می ‏شود و دوام و ثباتش دايمى است .

16 - دوست هركس عقل اوست .

17 - پيوند دوستى را با برادران دينى خود محكم سازيد كه آنان ذخاير دنيا و آخرت هستند . مگر نشنيده‏ ايد كه خداوند در قرآن شريف به تاثر گمراهان در قيامت اشاره كرده كه می‏گويند: (در روز سخت) نه شفيعى داريم، نه دوستى كه در كارمان همت گمارد .

18 - با دوستان همراهى كردن، دوستى را پايدار می دارد .

19 - هركه را دوست می ‏داريد در راه خدا و براى او، دوست‏ بداريد و هركس را دشمن می ‏داريد در راه خدا و براى او، دشمن بداريد .

20 - اگر با شمشيرم بر بينى (فرق - دماغ) مؤمن بزنم تا مرا دشمن بدارد، دشمن نخواهد شد و اگر همه دنيا را درگلوى منافق بريزم تا مرا دوست‏ بدارد، دوست نخواهد داشت و اين حقيقتى است كه بر زبان پيامبر امى (ص) جاري شده كه فرمود: «اى على! هيچ مؤمنى تو را دشمن نمى‏دارد و هيچ منافقى تو را دوست نخواهد داشت .»