سینه تنگ من و بار غم او هیهات

                                                               مرد این بار گران نیست دل مسکینم