دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود

عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود

قلندری

آذر93