السلام علیک یا صاحب الزمان دوست دارم که شبی غصه ز دل بار زنم                                                     آیم  و موی سپیدم  به  کفت تار زنم بلبلان چون که من آیم رخت خود بردارند                                                   چون که در راه تو را ناله کنان  جارزنمدرغمت آتش این دل چه گریبان سوزاست                                                   در فراغت همه شب شانه به دیوا زنمگر دلم  یار دگر جز تو بخواهد از من                                                    تیر بر چله گزارم  دل  بیمار زنمهمه دانند که (بهری) دل خونی  دارد                                                  چو نیایی همه دم با دل خون زار زنم