خطبه الغدير

 

  ياايهاالرسول بلغ ما انزل اليک من ربک وان لم تفعل فمابلغت رسالته

    فرازهايی ازخطبه الغدير :

 ازجبراييل خواستم که ازخداوند متعال معافيت مرا از تبليغ اين ماموريت تقاضا کند ای مردم چون ميدانستم که درميان مردم پرهيزگاران اندک ومنافقان بسيارند واز مفسده جويی گنه آلودان ونيرنگ بازان که دين اسلام رابه تمسخرگرفته اند آگاهی داشتم .من هم اکنون ميتوانم يک يک آنها رابه نام ونشان معرفی کنم ليکن به خدا سوگند که من در مورد اين افراد بزرگوارانه رفتار کرده وميکنم .

  ای مردم!اين آخرين باراست که مرا دراين موقعيت ديدار ميکنيد پس گوش فرا دهيد وبه سخنانم دل بسپاريد ودستور پروردگارتان رافرمان بريد .

           معاشرالناس فضلوه فقد فضله الله واقبلوه فقد نصبه الله

   ای مردم! علی را برتر از همه کس بدانيد که خدايش از همه والاتر دانسته وبه ولايتش تمکين کنيد که خدايش به ولايت برشما منصوب فرموده است .

  ای مردم! علی  عليه السلام  وآن پاکان از فرزندانم ثقل اصغرندوقرآن ثقل اکبر است که هريک ازديگری خبر ميدهد وهر کدام ديگری راتاييد وتصديق ميکند ميان ايندوجدايی نخواهد بود تا اينکه قيامت در کنار حوض به من برسند ؛ايشان امنای حق درميان خلق وفرمانروايان او برروی زمين اند.

    به هوش باشيد که عنوان « اميرالمومنين » برکسی جز برادرم روا نيست واين سمت ومقام وفرمانروايی برمسلمانان پس از من برای هيچ کس جز وی مجاز وحلال نيست. 

       

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
حامد

سلام محسن جان . بذار بيام يزد يه حالی از اين علی اقات بگيرم که نگو . حامد گمگشته باز آيد به ... . غم مخور

حامد

راستی عيدت مبارک داداش . عيدی را ميام ازت می گيرم .