*** پندها واندرزهای عارفانه ***

۱ـ هرچه درد راآشکارتر کنی دوا ديرتر پيدا ميشود .اگر با ادب بودی وچيزی نگفتی شايد خداخودش در رابازکند .03.gif

۲ـ در آتش سختی ها خوب تحمل داشته باش تا درست پخته شوی.05.gif

۳ـ محبت کارش تغيير دادن ورنگ زدن است.مگر نمی بينی که آنکس که دوستش داری اخلاق ورفتار تورا عوض کرده وتومانند او شده ای؟دل هرجا برود فکر ودست وپا به دنبال آن ميرود دلت رابه سوی خدا وخوبان خدا بفرست همه وجودت اصلاح ميشود برای اينکه دلت نزدخدابرودچيزی راکه دوست داری در راه خدا بده دلت هم همراه آن به نزد خدا ميرود .......  لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.  35.gif

                                                  

/ 0 نظر / 17 بازدید